Regulamin

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Aninote.pl przez Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki administratora Serwisu i jego Użytkowników.
 2. W Regulaminie zostały użyte następujące pojęcia:
  1. Administrator – właściciel serwisu internetowego Aninote.pl, świadczący na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcji Serwisu,
  2. Konto – przypisany do konkretnego Użytkownika Zarejestrowanego zbiór danych w Serwisie, zawierający dane niezbędne do jego autoryzacji, komunikowania się z innymi Użytkownikami i korzystania z innych usług Serwisu,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu,
  4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://aninote.pl,
  5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym i Administratorem,
  6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu,
  7. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej rejestracji,
  8. Treści – wszelkie treści, w tym multimedia, zdjęcia, elementy Konta, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 2 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.
 2. Do poprawnego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z akceptującym pliki typu cookies i obsługującym JavaScript programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz konta poczty e-mail do odbierania poczty. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania z rozwiązań niestosowanych powszechnie nie gwarantuje się, że Serwis będzie działał poprawnie.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym korzystanie z wielu funkcji, m.in.:
  1. zamieszczanie oraz przeglądanie Treści na stronach Serwisu,
  2. ocenianie i komentowanie japońskich animacji, komiksów i innych dostępnych dzieł kultury,
  3. kontaktowanie się z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi.
 4. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym wymaganych danych: loginu, hasła oraz adresu e-mail. Z chwilą rejestracji między Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik, dokonując rejestracji w Serwisie, oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. jest pełnoletni i nie został ubezwłasnowolniony bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu,
  3. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Administratora dla celów należytego wykonania Umowy,
  5. ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik Zarejestrowany może nieobowiązkowo udostępnić w Serwisie inne swoje dane, takie jak płeć, data urodzenia, miejscowość. Zakres widoczności tych danych przez innych Użytkowników może określić w ustawieniach Konta.
 7. Użytkownikowi Zarejestrowanemu zabrania się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak również korzystania z cudzych Kont.
 8. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań mogących zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz nie działać na szkodę innych Użytkowników, Administratora lub podmiotów trzecich.
 9. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
 10. W momencie udostępnienia Treści w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany udziela Administratorowi niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z ów Treści w zakresie: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, poprawianie, usuwanie, publiczne udostępnienie w Internecie w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w celach marketingowych, informacyjnych lub statystycznych.
 11. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści naruszających niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności materiałów o charakterze pornograficznym, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób oraz jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niewłaściwe, a także do nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie, w tym rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
 12. Użytkownik Zarejestrowany może usunąć swoje Konto, dokonując czynności określonych na stronie Pomocy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest to czynność nieodwracalna. Usunięcie Konta nie wpływa na udzielone Administratorowi przez Użytkownika prawo do korzystania z Treści zamieszczonych przez niego w Serwisie, które od dnia usunięcia Konta wyświetlane będą bez podpisu. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i usunięciem danych osobowych Użytkownika.
 13. W przypadku uznania działań Użytkownika Zarejestrowanego za naruszające postanowienia Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, jak również usunięcia zamieszczonych przez niego Treści oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie. Wypowiedzenie Umowy potwierdzane jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 14. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści Użytkownika lub związanej z nimi działalności Administrator ma prawo niezwłocznie uniemożliwić do nich dostęp. Wszelkie zgłoszenia dotyczące bezprawnych Treści powinny być składane na adres e-mail aninotePL@gmail.com. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku usunięcia z Serwisu zamieszczonych przez niego Treści.

§ 3 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności za te wywołane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem Użytkowników, nawet gdy spowodują one utratę danych na Kontach Użytkowników. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z wdrażania zmian w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników. Treści te nie pochodzą od Administratora ani nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich redagowania, skracania, usunięcia, w szczególności, gdy Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował dane Treści.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania Użytkowników ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników Zarejestrowanych niezgodnie z celem działania Serwisu, w szczególności w sytuacji włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w Internecie.

§ 4 Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Administratorowi zaistniałej sytuacji na adres e-mail aninotePL@gmail.com.
 2. W reklamacji należy podać przypisane do Konta login i e-mail oraz inne informacje niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym szczegółowy opis problemu oraz okres, w którym wystąpił, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach Administrator może przedłużyć powyższy termin o dodatkowe 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość na adres e-mail przypisany do jego Konta bądź inny wskazany w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika celem zdiagnozowania i usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Użytkowników pod adresem: https://aninote.pl/terms.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu, zmiany sposobu jego funkcjonowania oraz zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie zmienionego tekstu Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie stosownej informacji.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu Użytkownik powinien rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.